President: 

Yuko Takahashi  President of Tsuda University, Japan.